Бъдещето е в науката 2008 - част II

петък, 21 октомври 2022

Автор: Scott P. Greiner, Ph.D.,
Extension Animal Scientist, Virginia Tech

 

Отрасълът е тясно свързан с научно-базирани инструменти за селекция на животните. Новите инструменти, съчетани със съществуващите вече такива, дават възможност на животновъдите да вземат правилни решения за посоката на дейностите им, свързани с генетиката. През 2008 г. развитието на говедовъдството достигна нови висоти и така засили нашата позиция сред потребителите, а резултатите бяха функционални и рентабилни говеда.

Съвременните инструменти

Науката играе съществена роля в отрасъла говедовъдство. Започнахме от приспособените тегла и съотношения до изчисляване на очакваните разлики в потомството, а днес вече говорим за показатели за подбор и ДНК. Правилата, установени при събирането на данни за производителност, продължават да бъдат в основата на настоящите инструменти. Ето защо, събирането на данни ще продължи да бъде от решаващо значение за науката.

Чрез прилагането на показателите, умението да вземаме решения, основани едновременно на джоба и разума, се подобрява с използването на EPDs (очакваните разлики в потомството). Чрез тези инструменти се подобри възможността за избор на множество признаци и се осигури систематичен начин да се съчетаят EPD, свързани с една обща цел за селекция. Благодарение на инструментите се улавя икономическото влияние на всеки компонентен признак. Те също така подпомагат постигането на баланс между признаците. Например, много развъдни асоциации работят със стойност на кланичен показател EPD. Тези показатели осигуряват метод за осъществяване на баланс между кланично качество и качество на компонента EPD за производителност. За в бъдеще ще навлизат все повече инструменти, както и по-съвременни системи за вземане на решения и поддържащи системи.

Развитието на науката геномика в отрасъла говедовъдство ще продължава и в бъдеще. Подборът на животни за специфични комбинации от гени води до крехко и мраморирано месо. Пред учените се откриват вълнуващи възможности за откриването на генетична информация за подобряване здравето на добитъка, ефективност, възпроизводство и други икономически съответстващи признаци. Най-важното е постигането на целта за включване на резултатите от ДНК тестовете в базата данни. ДНК тестовете играят важна роля, когато се използват за подобряване на текущите инструменти за селекция и възможности за селекция на признаци.

Възможностите пред производителите на животни за разплод

Големият брой инструменти може би ще се окаже както и най-благоприятната ни възможност, така и предизвикателство. Нови открития се присъединяват към сложния процес на вземане на решения. Пред доставчиците на животни за разплод, които поддържат търговски взаимоотношения с производителите на животни за разплод и други партньори по веригата за доставки, се откриват нови възможности.

Всички поне веднъж сме си задавали въпроса „Кой е най-добрият бик?“. Отговорът не може да е един и същ за всички нас. Ако разгледаме въпроса в контекста „Кой е правилният бик в моя случай?“, ние сами си определяме параметрите, които изискват внимание. Трябва да се фокусираме върху ефективните стратегии, които позволяват точно конкретния бик да бъде правилно идентифициран.

Характерни особености на отрасъла са разнообразие в производствена среда, размер на стадата и потребностите на потребителите. Ключът към успеха е съвместната работа с производителите на животни за разплод, да бъдеш ангажиран с техните цели и нужди, както и да създаваш подходяща генетика за нуждите днес и за в бъдеще. В същото време, трябва да сме в крак с динамичната, все по-променяща се световна икономика, която оказва голямо влияние върху селското стопанство.

Целите и задачите на определено стадо служат като основа за селекция на разплодник и предоставят насоки за признаци с голямо икономическо значение. Трябва да се обърне внимание на ключови фактори като производството и маркетинговата система, заедно с управленските стратегии и околната среда. В рамките на всеки един от тези фактори, стабилни стратегии за съхранение на данни предоставят необходимата информация.

Приоритетите трябва да бъдат установени въз основа на факторите, които оказват най-голямо въздействие върху рентабилността. Производителността е функция както на генетиката, така и на околната среда – съвместимосттa на генетиката с фуражните ресурси, качеството и количеството на фуража и управлението са от ключово значение.

Нашият успех зависи от осигуряването на здравословни хранителни продукти, съобразени с нуждите на потребителите, които се интересуват от качеството на месото. Говеждото е гъвкав продукт с множество характеристики, които отговарят на нуждите на пазара. Ето защо, при говеждото месо трябва да съществува разнообразие, но все пак трябва да се произвежда според целевия пазар, движен от очакванията на потребителите.

Да поговорим за бъдещето

Това е един от най-вълнуващите моменти в сектора на бизнеса с говеждо. Никога преди това не е съществувала възможност за извличане на добавена стойност за получаване на превъзходен продукт по веригата за доставки. Чрез комуникация и съвместна работа ползата на заетите в сектора е голяма.

Скорошни статии