Ранна диагноза за липса на бременност

четвъртък, 20 октомври 2022

Автори: Paul M. Fricke и Ryan Sterry,
Department of Dairy Science University of Wisconsin – Madison

 

Оптимизирането на репродуктивната ефективност на млечните ферми се дължи на използването на нови репродуктивни технологии за управление. Въпреки това, репродуктивни програми като синхронизиране на еструса и идентификация и ресинхронизация на крави, които не са бременни, трябва да се приложат на практика в рамките на работния ден на фермата. В противен случай, няма да има резултат, поради липса на съответствие. Това се отнася особено за по-големите ферми, в които трябва да се планират и извършват в рамките на ден или на седмица дейности като изкуствено осеменяване, хормонални инжекции и тестове за бременност за голям брой животни.

Необходимо е диагностициране на бременност при млечните стада възможно най-скоро след оплождането, освен ако няма сбъркана диагноза, поради късна ембрионална смъртност. Ново проучване, относно прилагането на диагноза за ранна бременност чрез трансректален ултразвук в синхронизираща и ресинхронизираща система, потвърждава тази теория. Изследванията, описани по-долу, наблягат върху факта, че ранната диагноза за липса на бременност е от голямо значение.

Изследването

Изследването включва използването на две технологии за репродуктивно управление – програми за синхронизация (Ovsynch® и Presynch) и трансректален ултразвук за ранно идентифициране на липса на бременност при крави. Целта на изследването е да се направи сравнение между заплодяемостта от първоначалния период на изкуствено осеменяване (Presynch) към заплодяемостта след ресинхронизация с Ovsynch на три различни интервала в резултат на Presynch.

Общото и за трите групи е, че първоначалото оценяване на състоянието на бременност след прилагане на Presynch и стартирането на ресинхронизация с Ovsynch не са били проведени в един и същ интервал (вж. Фигура 1). При група А, програмата за ресинхронизация Ovsynch започва деветнадесет дни след Presynch и преди кравите да бъдат подложени на ултразвукова диагностика за бременност на ден 26. За група B, ултразвуковата диагностика за бременност и първата инжекция GnRH от Ovsynch бяха проведени на 26-ят ден. В група C, ултразвуковата диагностика за бременност и ресинхронизацията бяха проведени на ден 33 след първоначалния период на изкуствено осеменяване.

Да разгледаме резултатите

В първото изследване за бременност, общият процент на наличие на бременност за Presynch е 40 на сто (Таблица 1). Честотата на бременност е по-голяма в групи A и B, тъй като бременността е била констатирана на 26-ия ден след оплождането. В група C, кравите, подложени на ултразвукова диагностика за бременност на 33-ия ден след оплождането, се отличават със значително по-нисък процент на наличие на бременност. По-ниския процент на бременност в група C вероятно се дължи на по-дългия период от време, в който може да се появи ембрионална смъртност (33-ия ден от Presynch, вместо 26-ия ден).

Наличието на бременност бе повторно оценено за всички групи 68 дни след Presynch. Този път, процентите за наличие на бременност бяха 31 на сто и не се отличаваха съществено измежду групите (Таблица 1). Това показва, че разликите в забременяване между първото и второто изследвания се дължат на загуба на ембриона с течение на времето, отколкото от разликите в лечението (ултразвук на 26 дни спрямо 33 дни не оказва ефект върху бременността).

Общият процент на бременност за ресинхронизация (Ovsynch) възлиза на 32 процента и е по-висок в групи В и С, отколкото в група А (долния ред на таблица 1). Според така получените данни, трябва да се изчака установяване на бременност и да се започне ресинхронизация до ден 33, което ще доведе до значително по-високи темпове на бременност, когато се повтори оплождане на животните, поради високото ниво на ембрионална смъртност, настъпила при крави, диагностицирани като бременни в 26 спрямо 33 дни след изкуственото оплождане.

 

Таблица 1

Опитна група

A

B

C

Общо

Интервал от Presynch до първо изследване за бременност

26 дни

26 дни

33 дни

Процент на бременност при първо изследване

46a

42a

33b

40

Интервал от Presynch до второ изследване за бременност

68 дни

68 дни

68 дни

Процент на бременност при второ изследване

33

30

29

31

Интервал между изследвания за бременност

42 дни

42 дни

35дни

Липса на бременност в проценти

28a

28

12b

23

Осреднен интервал (+/- стандартна грешка или средно положение) от Ovsynch до изследване за бременност

27.1±0.4

26.6±0.2

33.7±0.4

Процент бременност за ресинхронизация с Ovsynch

23a

34b

38b

32

a.b Процентите с различни индекси се различават (P<0.01) при различните опитни групи.

 

Диагнозата е ранна бременност

Таблица 1 илюстрира ограниченията за включване на диагностика за ранна бременност в репродуктивна програма за управление. Първо, системата с най-агресивна ранна диагностика за липса на бременност и ресинхронизираща таблица (група A) не е жизнеспособна стратегия за управление, базирана на слаба плодовитост след ресинхронизация (23% бременност). Това вероятно се дължи на фоликулите и лутеалните етапи в момента на въвеждане на ресинхронизиращата програма за след-разплодна дейност. Както бе посочено по-рано, данните показват диагностициране на бременност, а по-късното стартиране на ресинхронизация:

а) няма да засегне процента на забременели животни от първоначалното изкуствено осеменяване;

б) ще доведе до увеличаване на процента бременности през ресинхронизацията.

Скорошни статии