Предимствата на знанието

петък, 21 октомври 2022

От Robert Williams, Director of Breed Improvement and Foreign Marketing,
American Charolais Association

    

„Събирайте повече данни за вашите крави и телета и ще можете да следите необходимите характеристики, които са ценни за вашата работа.“ Колко пъти сме чували това през последните години и това е точно така? Данните са полезни единствено, ако имате начин адекватно да ги интерпретирате и разбирате, в противен случай, това е просто още един разход за вашата работа, без възвръщаемост на инвестициите. Трябва да се запитаме какви са осезаемите ползи от допълнителни данни? Има ли начин, по който можем да обработваме данни, за да сме винаги запознати и осведомени за положението, така че да можем да съгласуваме бизнес решенията си?

През последните няколко години отрасълът се е променил драстично. Съюзи, мрежи и стойностно базиран маркетинг, вече не са „модерни думи“, а реалност. Производителите са изправени пред предизвикателството да подобрят качеството на продуктите и да ги създадат според екологичните показатели и нуждите на потребителите, като в същото време намалят разходите.

Ние разработваме една индустрия, която се отплаща и намалява едрия рогат добитък въз основа на трупното месо и стойността на дребно. Очевидно е, че трябва да предоставяме  точната информация, за да се вземат информирани решения. Ефектът родословни здравни програми за управление върху качеството на трупното месо и рентабилността е ясно илюстриран. Освен това, данните, събрани чрез the American-International Charolais Association’s (AICA) Sire Evaluation Program, показват също, че когато се продава on a grid, $ 5 на центнер (ам. 100 фунта = 45,30 кг; англ. 112 фунта = 50,80 кг) или повече, може да съществува между групи бикове на угоени стада. Едър рогат добитък, който е печеливш за една мрежа, може действително да получи отстъпки за друг. Насочване на управлението и генетиката на точния пазар дава възможност на производителите да се конкурират за рентабилност.

Производителите трябва да разберат как управлението, околната среда и генетиката си взаимодействат. Това позволява производството на качествен продукт на приемливо ниво на печалба. Например, чрез изследване на фенотипните таблични данни в повечето обобщения за отглеждането на бикове, може да се разбере как комбинация от управление и генетиката си взаимодействат с цел печалба от отбити телета. През последните няколко години, Charolais животновъдите са показали значителни увеличения на характеристиките за производителност. Докато една част от тези подобрения в производителността се дължат на генетичната селекция, останалата част се дължи на по-добро управление, здравето на стадото, хранене и други негенетични фактори.

Проверени генетични продукти

Членове на AICA, още от създаването на асоциацията, предоставят на индустрията проверен генетичен продукт. През годините те са поемали отговорността за осигуряване на производството на говеждо месо с надеждни, предвидими и печеливши генетични продукти. Това не би било възможно без работата на производителите на сперма в партньорство с тяхната асоциация. Регистрацията е единственият официален документ с родословие, производителност и генетични стойности; този документ е генетичния способ за проверка в отрасъла.

Данните

Най-големите родословни бази данни за раждане, растеж, възпроизводство и признаци на трупно месо се намират в развъдни асоциации. Прилагането на нови програми и нови технологии е само начин за предоставяне на най-добрите възможни генетични методи. Генетичните стойности за повече признаци и AICA Terminal Sire Selection Index, който залага икономически на признаците, предоставят на производителите на говеждо месо възможността да направят ефективна селекция.

Сериозна връзка

Индивидуалните методи за управление на стадото, по-добрите комуникационни връзки и обмен на информация ще подпомогнат скотовъдците в събирането на изчерпателни данни за по-голям брой говеда. Следващата стъпка е да измерват тези данни, за да са запознати относно областите, в които е необходимо подобрение. Производителите с високи разплодни и маркетингови цели ще добият по-добра представа, за това как да се прилагат тези знания за решения, свързани с тяхното производство и рентабилност.

AICA служи като сериозна връзка в този процес. Подобряване качеството на продукта, съответствието с екологичните показатели и с нуждите на потребителите, като в същото време се намалят разходите, трябва да бъде постигнато преди производителите да могат да реализират печалби. The AICA предлага полезни и иновативни инструменти и подпомагане на пазара за идентифициране на Charolais генетика, които са най-полезни за индивидуалните нужди на всеки производител. The Charolais Web site предлага бърз и лесен начин да намираш необходимата информация. The Terminal Charolais Sire Index е иновативен инструмент, който позволява на производителите да съпоставят генетичните способи с тяхната маркетингова програма. Също така, www.charsonline.com е полезен уеб сайт с конкретната цел да предложи безплатно услугите на пазара.

 

Скорошни статии