Да подобрим плодовитостта на кравите - DPR

сряда, 19 октомври 2022

Автор: Chad Dechow, Ph.D.
Assistant Professor of Dairy Cattle Genetics, The Pennsylvania State University

 

От пет години оценките за заплодяемост на потомството са достъпни за производителите на млечни продукти, което ни дава възможността да си припомним това, което сме научили за DPR и неговата ефективност като средство за селекция.

DPR се получава от данните за сервиз периодите или интервала от отелване до зачеване. Дъщерите на разплодното животно с +1.0 DPR PTA (predicted transmitting ability) се очаква да заченат четири дни по-рано средно, в сравнение с дъщерите на разплодно животно с 0.0 DPR. Обхватът на DPR за активно Holstein разплодно животно в момента е от -4,7 до 3,7, което се равнява на разликата от над един месец в сервиз периодите.

Сравнителна характеристика с признаци на плодовитост

Сервиз периодът е функция (величина) на дните до първия сервиз, способността на кравата да зачене и износи плода и интервала между сервиз периодите за крави, който не са бременни. Тъй като съществуват няколко репродуктивни събития, които допринасят за сервиз периодите на кравата, повечето консултанти предпочитат 21-дневна бременност като средство за управление и за диагностициране на родословни репродуктивни проблеми. Налице са, също така, някои опасения, относно целесъобразността на DPR за стада, които използват timed AI, защото един от основните компоненти на сервиз периода (дни до първия сервиз) се определя от управлението на стадото, а не от биологията на кравата. Сравнението на DPR с други мерки за плодовитост помага да се определи това, което наистина очакваме да се промени при подбор на DPR.

Сравнението на DPR с признаци на плодовитост от 14 други страни е проведено от Interbull1 и резултатите са обобщени в Таблица 1. Всички признаци, с изключение на зачеването и броя заплождания, се документират в множество държави и се представят серия от наследяемости и оценки на генетична корелация.

Таблица 1. Минимални и максимални оценки за наследяемост, касаещи  международни признаци за плодовитост и корелации със заплодяемост на потомството.

Признак

Наследяемост

Генетична Корелация

Мин (%)

Max (%)

Min

Max

NRR (Non-return rate)

1.5

2.0

0.23

0.41

Брой оплождания

3.0

0.77

Заплодяемост

2.0

0.68

Дни до първи сервиз период

4.2

10.1

0.63

0.72

Интервал на отелване

3.3

5.8

0.80

0.89

Сервиз период

3.1

4.0

0.91

0.93

 

Ще обърнем внимание на няколко ключови моменти от Таблица 1. Процентите на наследяемост, отнасящи се за признаците свързани със зачеване (NRRброй оплождания, заплодяемост) са по-ниски, в сравнение с тези, отнасящи се за признака дни до първи сервиз период. Признаци като сервиз период и интервал на отелване, които зависят от двата признака дни до първи сервиз период и успешна заплодяемост, се отличават със средни стойности на наследяемост.

Вторият ключов момент е свързан със Заплодяемост на потомството, който е силно свързан с всички признаци, с изключение на NRR. Признакът NRR се отличава с най-нисък процент на наследяемост, DPR е в корелация с признаците, свързани със зачеване (брой оплождания и заплодяемост). С най-висока степен на корелация с DPR се отличават признаците сервиз период и интервал на отелване. Тези съотношения показват, че е възможно чрез DPR да се подобри както и заплодяемостта така и дните до първия сервиз период.

 

Подходящ ли е DPR признакът  за Timed A.I.?

Съществува известно съмнение относно въздействието на дните до първия сервиз период върху DPR в стада, които използват Timed A.I., защото биологичната разновидност за признака дни до първи сервиз период намалява или изчезва в подобен вид стада. Натрупаните факти показват, че това не намалява ефективността на DPR в стада в Timed A.I. Резултати от подробен генетичен анализ на действителна 21-дневна бременност наскоро бяха докладвани от изследователи от Университета на Уисконсин – Медисън. Съотношението между PTA (predicted transmitting ability) за 21- дневна бременност и DPR беше 0,71 за разплодници със 100 или повече дъщери. Сравнително силната връзка между DPR и 21-дневна бременност е окуражаваща и показва, че DPR е подходящ за стада в Timed A.I.

Има ли място за притеснение що се касае до ниската рентабилност?

Практически, притеснителното при селекцията за признака DPR е ниската надеждност на наскоро доказани бикове, що се касае до потомството. Ниската рентабилност е функция на ниската наследяемост в Таблица 1. Не можем да направим много, за да променим тази рентабилност, но можем да дадем гласност на риска, за да се предпазите от бикове с неточни проби.

Беше направена сравнителна характеристика на DPR оценки през 2005 г. със същите през 2008 г. Имаше 79 бикове с рентабилност от 45% на 65% през 2005 г. (който е типичен диапазон за наскоро доказани бикове) и по-голяма от 90% през 2008 година. През 2005, 23 бика бяха с DPR +0.5 или по-висока. Средната DPR на тези 23 бикове през 2008 г. беше +0,87 и 13 бика все още бяха с DPR +0,5 или повече. Въпреки това, седем от тези 23 бикове имаха отрицателна DPR. Ако например, един производител селектира само един или два от тези бикове с висока DPR през 2005 г., то той поема риска да попадне на тези бикове с отрицателна DPR и не би постигнал напредък, както е възнамерявал. Увеличавайки риска при селекцията на повече бикове, той би постигнал определен напредък.

DPR е в силна корелация с много признаци за плодовитост, включително дни до първи сервиз период, вероятност на зачеване и 21-дневна бременност. Производителите могат да очакват дъщерите на бикове с висока DPR да са си подобрили плодовитостта, независимо от тяхната система за управление. Поради относително ниската рентабилност, някои бикове с висока DPR ще имат надценявана DPR. Производителите трябва да обмислят вероятния риск чрез използване на по-голям брой бикове с висока DPR. Има подобрения, които могат да бъдат направени в DPR, но е доказано, че този признак представлява ефективен способ за подпомагане селекцията за подобряване на плодовитостта.

Скорошни статии