Важни критерии при подбор на бици

сряда, 19 октомври 2022

Автор: Анджи Кобърн,
вицепрезидент на Dairy Genetics

 

Ключови термини:

SCC – брой соматични клетки; (Somatic Cell Count)

SCS – оценка соматични клетки;( Somatic Cell Score)

 

Каква е официалната регулаторна граница за SCC?

Според националните стандарти на U.S. регулаторната граница на SCC е 750 000 клетки на мл. Изключение прави щата Калифорния с граница на SCC – 600 000 клетки/мл. В световен мащаб, повечето големи страни, производителки на мляко са с граници от 400 000 клетки/мл.

 

Какви са новите специфики на ЕС по отношение на сертификатите за износ, отнасящи се за SCC?

От 01.10.2010 всички млекопреработватели, които изнасят продукти за ЕС, трябва да удостоверят, че млякото им произхожда от стопанство с показател SCC, изчислен средноаритметично за тримесичие, под 400 000 клетки/мл. Също така, на тези показатели трябва да отговаря млякото, преди то да се смеси с това от други селскостопански източници.

 

Каква е нормалната средна стойност на SCC сред млечните стада в САЩ, включени в изследване на DHI?

Средната стойност на SCC за ферми в САЩ през 2009 г., е 233 000 клетки/мл. Американската статистика на стадата показва постоянна тенденция на спад на SCC показателя от 2005 г. насам. Прз 2009 г. общият процент на стадата, надвишаващи SCC 400 000 клетки/мл.,  е 18,9%.

 

Колко струва един мастит на производителя?

Промишлените разчети показват загуби от около $ 200 на крава годишно, поради ограничения на производството на мляко, разходи по лечението, изхвърляне на мляко и намаляване на премиите за качество на млякото. Скритите разходи заради мастит включват: намаляване на генетичното развитие, както и преждевременно бракуване и смърт.

 

Как мога да сравня SCC и SCS?

SCS                         SCC (1000 клетки/мл.)

0.00                         0-17

1.00                         18-34

2.00                         35-70

3.00                         71-140

4,00                         141-282

5,00                         283-565

6.00                         566-1130

7.00                        1131-2262

8.00                        2263-4525

9.00                        4526 и по-високи

 

Как мога да подобря показателя SCS с генетичната селекция?

USDA-AIPL2 (United States Department of Agriculture-Animal Improvement Programs Laboratory) редовно публикува класацията на бици, в която прогнозира способността за предаване на SCS. Тази класация предостави на производителите възможност да изберат бикове, чиито дъщери са с по-ниски ставки на субклинични и клинични мастити.

Средната стойност на SCS е 3,00 за всички бици от всички породи. За бикове с SCS стойности под 3,00 се предполага, че имат дъщери, с по-ниско предразположение към мастит и по-малко SCC. И обратното, бикове с SCS над 3,00 – вероятно ще имат дъщери с по-високо SCC и по-голяма честота на мастит. В целия отрасъл, приблизителния обхват за SCS е от +2,40 до +3,50.

 

Трябва ли да използвам SCS като самостоятелен критерий за избор, който да използвам при подбор на бикове в стадото ми?

Високата  производстводителност и по-честият процент на мастит са генетично свързани. Ето защо, ако сте избрали само бикове с ниски SCS, вие вероятно няма да имате възможност за високи темпове в подобряването на добива на мляко. Това е труден балансиращ акт за оптимизиране на добив на мляко и за по-ниски показатели на SCS. За щастие, индексът Lifetime Net Merit (LNM) отчита както стойността на PTA на бик за доходност, така и показателя SCSSCS получава 10 % тежест в рамките на формулата на LNM.

 

Има ли други характеристики в силна зависимост с SCS?

Крави с високи стойности на SCS са склонни да имат по-големи трудности при заплождането. По този начин, бикове с високи стойности на  SCS често имат много ниски PTA за оценка на бременност на дъщерите си. Положителното е, че има много силено благоприятно съотношение между SCS и вимето – плиткото виме води до по-ниски SCS.

 

Кой е най-добрият начин за подобряване на мастит резистентността в стадото ми и как да се постигнат по-ниски стойности по показателя SCS?

Макар, че нищо не може да замени ролята на управлението и превантивни грижи за контролиране на мастит, изборът на бикове, базиран на LNM с намалена SCS, оказва влияние върху оптимална доходност и структурата на вимето.

Скорошни статии